Politika spoločnosti DITL METAL, s.r.o.

Vrcholový manažment spoločnosti DITL METAL, s.r.o. si uvedomuje, že na súčasnom globálnom trhu môžeme byť dlhodobo úspešní iba za predpokladu, že naše produkty budú spĺňať najvyššie kvalitatívne a environmentálne kritériá. Preto sú naše produkty zhotovované v systematicky riadených a sústavne zlepšovaných procesoch a podmienkach, ktoré sú riadne udržiavané a koordinované tak, aby sme boli schopní spĺňať požiadavky a očakávania našich zákazníkov, ostatných zainteresovaných strán a legislatívy. Uspokojovať požiadavky a očakávania zákazníkov tak, aby sme minimalizovali akékoľvek negatívne vplyvy na životné prostredie, je prvoradým cieľom našej organizácie.

Strategickézámery organizácie:

 • Trvale zvyšovať kvalitu našich výrobkov
 • Na trhu sa uplatniť s výrobkami za konkurencieschopné ceny
 • Vyrábať a distribuovať pri nákladoch umožňujúcich trvalú udržateľnosť a rozvoj
 • Poznať environmentálne aspekty vyplývajúce z charakteru činností a realizovaných výrobkov a eliminovať ich negatívne vplyvy

Na podporu vyššie uvedených strategických zámerov sa vedenie firmy zaväzuje:

 • Strategické zámery každoročne rozpracovávať do konkrétnycha uskutočniteľných cieľov, vývoj ich plnenia pravidelne monitorovať
 • Na splnenie stanovených cieľov plánovať nevyhnutné zdroje a vytvárať všetkým zamestnancom vhodné podmienky
 • Podporovať neustále vzdelávaniea prípravu svojich zamestnancov
 • Spolupracovať len so starostlivo vyberanými  a kvalitnými dodávateľmi
 • Rozhodovať na základe analýzy príslušných údajov, činností a faktov
 • Trvale zlepšovať výkonnosť a efektívnosť integrovaného manažérskeho systému
 • Dodržiavať ustanovenia platných právnych a iných záväzných predpisov dotýkajúcich sa činnosti organizácie
 • Identifikovať, analyzovať, monitorovať environmentálne aspekty a prijímať primerané opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Povinnosťou všetkých zamestnancov organizácie je prispievať k plneniu cieľov spoločnosti svojim dielom. Preto sa od zamestnancov očakáva:

 • Dôsledné a prísne dodržiavanie určených postupov, pokynov a termínov
 • Vysoká zodpovednosť za výsledky a kvalitu svojej práce, nepokračovanie v chybne začatej práci
 • Predchádzanie chybám vo svojej práci dôslednou sebakontrolou
 • Korektné a etické správanie sa ku zákazníkom, ku kolegom a k prostrediu, v ktorom podnikáme a žijeme.
 • Aktívny a rozvážny prístup ku riešeniu problémov, bez zbytočného stresu, hádoka napätia.

 

V Dvoroch nad Žitavou, 01.01.2024        
    
Ing. Ladislav Török
riaditeľ