Politika spoločnosti DITL METAL, s.r.o.

Vstup Slovenska do EU a globalizácia podnikania umožňujú prežiť iba firmám, ktoré kráčajú s dobou. Mať zavedený systém manažérstva kvality patrí medzi súčasné požiadavky zákazníkov. Uspokojovať očakávania a potreby zákazníkov, tak aby sme minimalizovali akékoľvek negatívne vplyvy na životné prostredie, je prvoradou úlohou organizácie DITL METAL, s.r.o.

Základné strategické  zámery organizácie sú:

 • Zvyšovať kvalitu našich výrobkov
 • Na trhu sa realizovať za konkurencieschopné ceny
 • Vyrábať a distribuovať pri nákladoch umožňujúcich zisk
 • Poznať environmentálne aspekty vyplývajúce z charakteru činností a realizovaných výrobkov a eliminovať ich negatívne vplyvy

Na podporu vyššie uvedených strategických zámerov sa vedenie firmy zaväzuje:

 • Strategické zámery každoročne rozpracovávať do konkrétnych a uskutočniteľných cieľov, ich plnenie pravidelne kontrolovať
 • Na splnenie stanovených cieľov plánovať nevyhnutné zdroje a vytvárať všetkým zamestnancom vhodné podmienky
 • Podporovať vzdelávanie  a prípravu svojich zamestnancov
 • Spolupracovať len s kvalitnými dodávateľmi
 • Rozhodovať na základe analýzy príslušných údajov, činností a faktov
 • Trvale zlepšovať výkonnosť a efektívnosť integrovaného manažérskeho systému
 • Dodržiavať ustanovenia platných právnych a iných predpisov
 • Identifikovať, analyzovať, monitorovať environmentálne aspekty a prijímať primerané opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu ich negatívnych vplyvov.   

Povinnosťou všetkých zamestnancov organizácie je prispievať k plneniu cieľov kvality svojim dielom. Preto sa od zamestnancov očakáva:

 • Dôsledné a presné dodržiavanie určených postupov, pokynov a termínov
 • Vysoká zodpovednosť za výsledky a kvalitu svojej práce, nepokračovanie v chybne začatej práci
 • Predchádzanie chybám vo svojej práci dôslednou sebakontrolou
 • Korektné a etické správanie sa ku zákazníkom, ku kolegom a k prostrediu, v ktorom podnikáme a žijeme.
 • Aktívny a rozvážny prístup ku riešeniu problémov, bez zbytočného stresu, hádok  a napätia.

 

V Dvoroch nad Žitavou, 1.3.2021                                         

Ing. Ladislav Török, riaditeľ